Szanowny Użytkowniku,

Informujemy, że strona holistic-polska.pl zaktualizowała Politykę Prywatności. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w sposób konieczny do udzielenia usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pełna treść dokumentu znajduje się > TUTAJ <
Informujemy również, że aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony korzystamy z plików cookies. Szanujemy prywatność i przypominamy o możliwości dokonania zmian ustawień dotyczących cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody możesz wyłączyć obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Kliknij Akceptuję aby przejść do strony.

Regulamin newsletter

Regulamin Newslettera

Regulamin Usługi Newsletter

obowiązujący od dnia 22 maja 2022 roku 

 

Postanowienia Ogólne

Opracowanie Regulaminu Usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 t.j. ze zm.).

Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newsletter przez Holistic Poland Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 70/60, 00-175 Warszawa, KRS: 0000782090  (dalej: „Usługodawca”) drogą elektroniczną (dalej: „Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usługi (dalej: „Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).

Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej holistic-polska.pl oraz holistic.sklep.pl (dalej jako „Strona Holistic”), (dalej: „Strona internetowa”).

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik, akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych osób trzecich bez ich zgody.

 Przedmiot Usługi Newsletter

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę, w tym treści stanowiące informacje handlowe, w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter”). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie oraz przez czas nieoznaczony.

Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newsletter

 1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej, przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 2. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 3. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka) Newsletter.
 4. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 5. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter, Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.
 6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.
 7. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:  
 • skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
 • złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Stronie internetowej swojego adresu poczty elektronicznej, 
 • zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję regulamin usługi newsletter”,
 • posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
 • aktywować przycisk „Zapisz się”,
 • aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

Postępowanie Reklamacyjne w przedmiocie Usługi Newsletter

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi Newsletter należy składać pisemnie na adres: Holistic Poland Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 70/60, 00-175 Warszawa, lub drogą elektroniczną na adres email: admin@holistic-polska.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od momentu otrzymania ich przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.
 3. W reklamacji należy zawrzeć:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
 • opis, na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Holistic Poland Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 70/60, 00-175 Warszawa. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt drogą mailową na admin@holistic-polska.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”), w związku z akceptacją regulaminu Newslettera.
 3. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko interesujące Panią/Pana spersonalizowane informacje i aby to osiągnąć, będziemy korzystać z profilowania.
 4. W przypadku profilowania podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.
 6. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi Newsletter, m. in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi Newsletter w oparciu o Regulamin, do czasu rezygnacji przez Panią/Pana z Usługi Newsletter. Ponadto, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 9. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności.

Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanej Usłudze. 
 2. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia. 
 3. Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on  rezygnacji z Usługi Newsletter, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Postanowienia Końcowe

 1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 3. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony internetowej, w tym ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.